میکروسیلیس – Silica Flour

میکروسیلیس یک محصول فرعی در جریان تولید سیلیسیم است، بخصوص آلیاژ فروسیلیس است. این ماده در بتن ریزی های مربوط به باراندازهای کشتی، ستون ها، شمع ها، فوندانسیون ماشین آلات و همه سازه های بتنی که در معرض حملات شیمیایی هستند استفاده می شود.